Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Akadote, s.r.o.

se sídlem Liběšice 46, 506 01 Jičín - Češov, IČO: 04159721, DIČ: CZ04159721, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 35317 

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. 9. 2023

pro prodej zboží prostřednictvím on-line eshopu na internetové adrese www.otopne-zebriky.cz

 

 1. DEFINICE JEDNOTLIVÝCH POJMŮ


1.1.        „Akadote“ - je obchodní společnosti Akadote, s.r.o., se sídlem Liběšice 46, 506 01 Jičín - Češov, identifikační číslo: 04159721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. C 35317.

1.2.        „Eshop“ – je internetový obchod provozovaný na Webovém Portálu za účelem nabízení a prodeje zboží Akadote týkajícího se koupelnových otopných těles, radiátorů, elektrických sušáků a jejich příslušenství.

1.3.        „GDPR“ - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1.4.        „Kupní Smlouva“ – je smlouva o koupi a prodeji zboží nabízeného společností Akadote ve smyslu ustanovení § 2085 OZ.

1.5.        „Kupující“ - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s Akadote mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel.

1.6.        „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Kupujícím v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.7.        „Objednávka“ – představuje úkon Kupujícího obsahující specifikaci Zboží, platebních metod a způsobu dodání Zboží vyplněním objednávkového formuláře v Eshopu.

1.8.        „Osobní Údaje“ - jméno a příjmení, adresa bydliště Kupujícího, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

1.9.        „OZ“ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.10.      „Webový portál“ – je webový portál na internetových stránkách www.otopne-zebriky.cz.

1.11.      „Zboží“ – znamená věc nabízenou Kupujícímu ke koupi v Eshopu.

1.12.      „ZET“ – zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění.

1.13.      „ZOS“ – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1.        Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní Smlouvy uzavírané mezi Akadote a Kupujícím prostřednictvím Eshopu.

2.2.        Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Akadote , je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3.        Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní Smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2.4.        Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce, pokud se Akadote a Kupující nedohodnou v konkrétním případě na jiném jazyce Kupní Smlouvy. VOP jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

2.5.        Akadote je oprávněn kdykoliv znění VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP a právní vztahy založené podle předchozích znění VOP se řídí zněním VOP, za jejichž účinnosti byly založeny.

 

 1. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY PODLE § 1820 OZ

3.1.        Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu Eshopu.

3.2.        V Eshopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.        Akadote je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.

 

Informace o Ceně Zboží

3.4.        Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém Portálu v Eshopu.

3.5.        Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení Zboží, jestliže toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Eshopu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Kupní Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

3.6.        Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7.        V případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží, i náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

Informace o odstoupení od Kupní Smlouvy

3.8.        Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Akadote jako prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

3.9.        Odstoupení od Kupní Smlouvy zašle Kupující na svůj náklad Akadote na adresu Liběšice 46, 506 01 Jičín - Češov.

3.10.       Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní Smlouvy, zaslat zpět Akadote Zboží nebo je předat na adrese provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Akadote nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

3.11.        Odstoupí-li Kupující od Kupní Smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

3.12.        Odstoupí-li Kupující od Kupní Smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Akadote poškozené a/nebo opotřebované, je Kupující povinen Akadote nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

3.13.        Formulář odstoupení od smlouvy je ke stažení zde: Odstoupení od kupní smlouvy.

3.14.        Kupující odpovídá Akadote za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

3.15.        V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Akadote prostřednictvím e-mailové adresy info@otopne-zebriky.cz. Kupující je oprávněn se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém Portálu je informativního charakteru a Akadote není povinen na základě Objednávky Kupujícího uzavřít Kupní Smlouvu ohledně poptávaného Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

4.2.        Při zadávání Objednávky si Kupující vybere Zboží, počet kusů Zboží, způsob platby a způsob doručení Zboží.

4.3.        Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního Košíku E-shopu kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" či na grafickou ikonu Nákupního Košíku či na tlačítko s obdobným významem.

4.4.        Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém Portálu Eshopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném Zboží;
 • způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednáva­ného Zboží; a
 • informace o nákladech spojených s dodá­ním zboží.  

4.5.        Před zasláním Objednávky Akadote je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

4.6.        Objednávku odešle Kupující Akadote kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku!“. Údaje uvedené v Objednávce jsou považovány za správné. Akadote neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou v podobě rekapitulace zadané Objednávky, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce.

4.7.        Akadote je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8.        V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Akadote splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní Smlouvy a Kupní Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky vůči Akadote na jeho adresu elektronické pošty uvedenou v těchto VOP.

4.9.        V případě, že objednané Zboží není u výrobce k dispozici, prodlužuje se termín dodání Zboží o dobu, než bude Zboží k dispozici, případně dle dohody mezi Akadote a Kupujícím.

4.10.      V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Akadote při uvedení ceny zboží v Eshopu nebo v průběhu objednávání, není Akadote povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.  V takovém případě Akadote informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní Smlouvy a Kupní Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na adresu elektronické pošty Akadote.

4.11.      Smluvní vztah mezi Akadote a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky, jež je ze strany Akadote zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Potvrzení objednávky není zasíláno automaticky a Akadote má právo potvrzení Objednávky zaslat ve lhůtě 2 pracovních dnů.

4.12.      Kupní Smlouva je uzavřena až po přijetí Objednávky ze strany Akadote a jejím potvrzením ze strany Akadote na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.13.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4.14.      Akadote si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že v Eshopu Akadote byly uváděny omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Akadote se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní Smlouvy.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  5.1.        Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Kupní Smlouvy může Kupující uhradit Akadote následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně Akadote na adrese Liběšice 46, 506 01 Jičín - Češov;
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet Akadote č. 131-1064520237/0100, vedený u Komerční banky, a. s.

  5.2.        Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Akadote také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  5.3.        Kupní cena Zboží je cena smluvní a je stanovena ceníkem Akadote v Eshopu, platným v okamžiku uzavření Kupní Smlouvy, nebo je určena Kupní Smlouvou, platnou Objednávkou Kujícího nebo platnou nabídkou Akadote .

  5.4.        Akadote nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.8 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

  5.5.        V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží.

  5.6.        V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Akadote .

  5.7.        V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní Smlouvy.

  5.8.        Akadote je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

  5.9.        Je-li to obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Akadote ohledně plateb prováděných na základě Kupní Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Akadote je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Akadote Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu elektronické pošty Kupujícího nebo v papírové podobě společně s dodáním objednaného Zboží.

  5.10.      Podle ZET je Akadote povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

   

  1. DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍMU

  6.1.        Volba způsobu dodání Zboží se provádí během objednávání Zboží a způsob přepravy a dodání určí Kupující v Objednávce a je závazný, pokud se Akadote a Kupující s ohledem na ostatní okolnosti nedohodnou jinak.

  6.2.        Je-li Akadote podle Kupní Smlouvy zavázán dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

  6.3.        V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení Zboží.

  6.4.        V případě, že je způsob dopravy Zboží Kupujícímu smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto zvláštním způsobem dopravy.

  6.5.        V případě shledání porušení nebo poškození obalu zásilky se Zbožím je Kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby záznam o poškození do dodacího listu a dokladu o dopravě. Na dodatečné oznámení o poškození Zboží přepravcem nebude brán zřetel. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen neprodleně zkontrolovat obsah zásilky a v případě jakýchkoliv závad Zboží toto neprodleně oznámit Akadote prostřednictvím elektronické pošty.

  6.6.        Dokladem o dodání Zboží je faktura nebo dodací doklad - prodejka nebo dodací list, obsahující specifikaci druhu Zboží včetně dodaného a převzatého množství Zboží.

  6.7.        Kupující potvrdí na převzatém dodacím listu/faktuře odběr Zboží. Podpisem na dodacím listu/faktuře Kupující plně uznává svůj závazek vůči Akadote a potvrzuje tím převzetí Zboží uvedeného na dodacím listu/faktuře co do kvality i množství.

  6.8.        Kupující nemá právo Zboží dodané v dohodnutém termínu bezdůvodně odmítnout. Pokud Kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je Akadote oprávněn Zboží uskladnit na náklady Kupujícího a písemně Kupujícímu tuto skutečnost oznámit.

  6.9.        Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého Zboží je splněn závazek Akadote dodat Zboží a Kupující je povinen uhradit kupní cenu Zboží, včetně nákladů Akadote spojených s uskladněním. Skladné činí 100 Kč/den bez ohledu na velikost Zboží či jeho objemnost, v případě uskladnění Zboží ve skladovacích prostorách Akadote . Bude-li Zboží uskladněno ve skladech třetích osob, pak účtované skladné ze strany Akadote bude rovno výší prokázaných nákladů spojených se skladováním odmítnutého Zboží.

  6.10.      Akadote si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní Smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny.

  6.11.      Akadote se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní Smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v E-shopu jsou pouze orientační.

  6.12.      Je-li ze strany Akadote společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Akadote uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní Smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní Smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní Smlouvou a Kupující je povinen spolu se zbožím Akadote vrátit i poskytnutý dar.

  6.13.      Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní Smlouvy. přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí daného zboží Kupujícím.

  6.14.      Případné poškození nebo promočení papírové krabice není důvodem k nepřevzetí Zboží nebo jeho reklamaci.

  6.15.      Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží lze upravit zvláštními dodacími podmínky Akadote , budou-li ze strany Akadote vydány.

   

  1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

    

   7.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od Kupní Smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a v dalších případech uvedených v § 1837 OZ, které však nesouvisí s povahou Zboží nabízeného Akadote v Eshopu.

   7.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 těchto VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.

   7.3.        Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být Akadote odesláno ve lhůtě podle odst. 7.2. těchto VOP. Odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Akadote či na adresu elektronické pošty Akadote info@otopne-zebriky.cz. Formulář odstoupení od smlouvy je ke stažení zde: Odstoupení od kupní smlouvy.

   7.4.        V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle odst. 7.2 těchto VOP se Kupní Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Akadote vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní Smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Kupní Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Akadote , a to i případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   7.5.        V případě odstoupení od Kupní Smlouvy dle čl. 7.2 těchto VOP, vrátí Akadote peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní Smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Akadote od Kupujícího přijal. Akadote je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní Smlouvy, Akadote není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží již odeslal.

   7.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Akadote oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

   7.7.        Do doby převzetí zboží Kupujícím je Akadote oprávněn kdykoliv od Kupní Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Akadote Kupujícímu hrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

   

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA

   

  Odpovědnost Akadote

  8.1.        Akadote odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Akadote odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal

  a)    má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Akadote nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b)    se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Akadote uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c)    Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d)    je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  e)    Zboží vyhovuje požadavkům přiléhavých právních předpisů.

  8.2.        Ustanovení 8.1 těchto VOP se nepoužijí v případě Zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

  8.3.        Akadote neodpovídá za vady Zboží, o kterých Kupující v době uzavření Kupní Smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla Kupní Smlouva uzavřena, musel vědět, nebo pokud vadu Zboží Kupující sám způsobil.

  8.4.        Akadote nepřebírá odpovědnost za vady, které nebyly Kupujícím oznámeny bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtách podle těchto VOP a ve lhůtách podle OZ nebo byly oznámeny Kupujícím po uplynutí záruční doby.

  8.5.        Odpovědnost Akadote za vady Zboží je omezena do výše kupní ceny prodaného Zboží.

  8.6.        Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak platí, že Akadote má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce Zboží.

   

  Povinnosti Kupujícího

  8.7.        Kupující je povinen při převzetí Zboží od Akadote nebo od smluvního dopravce, zboží okamžitě prohlédnout, tzn. zkontrolovat množství, které musí být v souladu s Objednávkou/fakturou/dodacím listem a zda Zboží není mechanicky poškozeno.

  8.8.        Prohlídku je Kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré zjevné vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče.

  8.9.        Kupující je povinen oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného Zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při vynaložení odborně provedené prohlídky zjistit. Tyto závady musí být doloženy také fotograficky.

  8.10.        Vady Zboží, které nebylo zjevně možno zjistit bezprostředně při jeho převzetí, i když existovaly při převzetí Zboží, ale projevily se později, je Kupující povinen oznámit Akadote ihned poté, kdy tyto mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

  8.11.        V případě prodeje Zboží ve snížené jakosti nejsou vady, které Zboží může mít, důvodem k reklamaci a uplatnění práv z vadného plnění – viz odst. 8.2 těchto VOP. Dále Akadote neručí za nevhodné použití Zboží, nebo za použití, pro které není Zboží určeno.

  8.12.        Jestliže Kupující Zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen, prokáže-li, že tyto vady mělo Zboží již v době jeho převzetí.

   

  Uplatnění práv z vadného plnění

  8.13.        Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u na adrese provozovny Akadote . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Akadote obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

  8.14.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  8.15.        V případě výskytu vady může Kupující vadné Zboží reklamovat a požadovat

  a)    výměnu za nové Zboží,

  b)    opravu Zboží,

  c)    přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží,

  a za splnění podmínek těchto VOP je oprávněn odstoupit od Kupní Smlouvy.

  8.16.        Kupující má právo odstoupit od Kupní Smlouvy,

  a)    pokud má zboží podstatnou vadu,

  b)    pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

  c)    při větším počtu vad zboží.

  8.17.        Podstatné je takové porušení Kupní Smlouvy, o němž strana porušující Kupní Smlouvu již při jejím uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

  8.18.        U vady, která znamená nepodstatné porušení Kupní Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

  8.19.        Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od Kupní Smlouvy odstoupit.

  8.20.        Při uplatnění reklamace je Kupující povinen Akadote sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby práva bez souhlasu Akadote je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující  své právo z podstatného porušení Kupní Smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení Kupní Smlouvy.

  8.21.        Nejsou - li oprava nebo dodání nového Zboží možné, je Kupující oprávněn požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

  8.22.      Akadote přijme reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Akadote je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  8.23.      Akadote rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Akadote s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy a Kupující má právo od Kupní Smlouvy odstoupit.

  8.24.      Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Akadote neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

  8.25.      Akadote písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace.

  8.26.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a příslušnými ustanoveními ZOS.

   

  Záruční doba

  8.27.        Záruka se vztahuje na výrobní vady a netěsnost za předpokladu odborné montáže.

  8.28.        Záruční doba činí 5 let na radiátory značek P.M.H. a ISAN, není-li u produktu uvedeno jinak.

  8.29.        Záruční doba činí 2 roky na radiátory, elektrické topné tyče, elektrické sušáky, ventily a příslušenství. V případě nedodržení doporučeného výkonu topné tyče (uvedené v katalogu) se 2 letá záruka na topné tyče a 5 letá záruka na radiátory nevztahuje.

   

  Mimosoudní řešení sporů spotřebitelského charakteru

  8.30.        V případě, že dojde mezi Akadote a Kupujícím jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní Smlouvy nebo z jiné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz .

  8.31.        Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  9.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží. Zaplacení je považováno za uskutečněné okamžikem připsáním fakturované částky v plné výši na bankovní účet Akadote .

  9.2.        Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

  9.3.        Akadote není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   

  1. DORUČOVÁNÍ

  10.1.        Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

  10.2.        Kupující doručuje Akadote korespondenci na adresu elektronické pošty uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Akadote doručuje Kupujícímu korespondenci na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Objednávce.

  10.3.        Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Akadote prostřednictvím elektronické adresy info@otopne-zebriky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Akadote na adresu elektronické pošty Kupujícího.

  10.4.        Kontaktní údaje Akadote : adresa pro doručování Akadote, s.r.o., se sídlem Liběšice 46, 506 01 Jičín - Češov, adresa elektronické pošty: info@otopne-zebriky.cz, telefon: +420 721267417.

   

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  11.1.        Práva a povinnosti stran v souvislosti s ochranou osobních údajů Kupujícího se řídí GDPR.

  11.2.        Akadote zpracovává osobní údaje Kupujícího pro účely plnění Kupní Smlouvy, v souvislosti s prodejem a dodávkou Zboží Kupujícímu a pro účely marketingu.

  11.3.        Akadote osobní údaje nepředává do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů.

  11.4.        Kupující souhlasí se zpracováním svých Osobních Údajů.

  11.5.        Kupující souhlasí se zpracováním Osobních Údajů ze strany Akadote, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních Údajů ze strany Akadote také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních Údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní Smlouvy.

  11.6.        Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobních Údajů (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Akadote o změně ve svých osobních údajích.

  11.7.        Zpracováním Osobních Údajů Kupujícího může Akadote pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje ze strany Akadote bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

  11.8.        Osobní Údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  11.9.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  11.10.      V případě, že by se Kupující domníval, že Akadote nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních Údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn:

  • požádat Akadote nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Akadote nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  11.11.      Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Akadote povinen tuto informaci předat. Akadote má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  11.12.      V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Kupující následující práva:

  • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se osoby Kupujícího za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou Akadote na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
  • právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Kupujícího týkají, na základě článku 21 GDPR.
  • právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.
  • právo získat informace o porušení zabezpečení osobních údajů Kupujícího za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

  11.13.      Pokud se Kupující domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení povinností či právstanovených v GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   

  Zasílání obchodních sdělení a cookies

  11.14.        Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Akadote na adresu elektronické pošty Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Akadote na adresu elektronické pošty Kupujícího.

  11.15.        Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webovém Portálu možné provést a závazky Akadote z Kupní Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

   

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1.        Veškerá ujednání mezi Akadote a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Kupní Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  12.2.        Akadote není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  12.3.        Všechna práva k Webovému Portálu Akadote , zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Akadote . Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webový Portál či jeho obsah nebo část bez souhlasu Akadote .

  12.4.        Akadote nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového Portálu či Eshopu nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Kupující nesmí při využívání Eshopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Eshop a užívat Eshop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

  12.5.        Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

  12.6.        Kupní Smlouva včetně VOP je archivována ze strany Akadote v elektronické podobě a není přístupná.

  12.7.        Akadote je oprávněn znění VOP měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

  12.8.        Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy.

  12.9.        Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, VOP jehož smysl se neplatnému ustanovení VOP co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

  12.10.        Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2023.